Benvinguts i Benvingudes!

24 02 2011

El blog FGS 2.0 té com a objectiu ajudar al professorat a desenvolupar el projecte FGS 2.0. Ací el professorat podrà trobar informació i anuals per a la PDI, programes educatius i per a confeccionar recursos pedagògics, programes ofimàtics, plataformes educatives, recursos educatius, informació sobre cursos de formació tecnològica, etc…El Projecte FGS 2.0 és un programa innovador d’integració de les TIC per a la innovació i la modernització dels sistemes d’ensenyament del Ceip Federico Garcia Sanchiz. Amb este projecte es pretén, no sols facilitar l’accés i la connectivitat als alumnes de forma puntual, esporàdica i al marge de la seua activitat d’aprenentatge quotidiana, sinó fer dels recursos tecnològics, de les TIC, un recurs més de tots i cada un dels alumnes de forma continuada. Per a això, l’objectiu del nostre col·legi és transformar les aules tradicionals per aules digitals del segle XXI, que permetrà obrir les aules a la realitat social actual.El projecte FGS 2.0 es basa en els següents eixos d’intervenció: 

  • Aules digitals. Dotar de recursos tics als alumnes i alumnes i als professors: ordinadors portàtils per al professorat, Pissarres Digitals Interactives i ordinadors de consulta per a l’alumnat.
  • Garantir la connectivitat a Internet i la interconnectivitat dins de l’aula per a tots els equips per mitjà del sistema WIFI i per cable.
  • Promoure la formació del professorat tant en els aspectes tecnològics com en els aspectes metodològics i socials de la integració d’estos recursos en la seua pràctica docent quotidiana.
  • Generar i facilitar l’accés a materials digitals educatius ajustats als dissenys curriculars tant per a professors i professores com per a l’alumnat i les seues famílies per mitjà de la web escolar www.fgarciasanchiz.es , la plataforma “Mestre a casa” i les Aules Virtuals de l’escola.
  • Implicar alumnes i alumnes i a les famílies en l’adquisició d’estos materials tecnològics i ús d’estos recursos.

Però el nostre projecte tecnològic FGS 2.0 va molt més enllà d’una transformació tecnològica dels recursos de l’aula, també incideix en una adaptació metodològica i pedagògica del professorat guiant els alumnes en l’adquisició de competències bàsiques útils per al seu futur desenrotllament social i preparant-los per a ser ciutadans del segle XXI.

FGS 2.0. Significa que el professorat comparteix els continguts que han creat, o la informació útil que disposen per a fer més eficaç el procés d’aprenentatge; açò no vol dir que no s’utilitzen els llibres (en text o en CD), sinó que a més s’ha de classificar, organitzar, divulgar i utilitzar els continguts que han creat el propi professorat i alumnat en els blogs educatius.

FGS 2.0. Significa que es busquen mètodes més participatius per part de l’alumnat; principalment per a tres coses: perquè es motiven, perquè vegen l’aplicació pràctica del que estudien i perquè aprenguen a aprendre. Per a això no basta de fer una experiència aïllada, cal canviar les metodologies i per tant un canvi profund en els mètodes.

FGS 2.0. Significa que el professorat i alumnat tinga una sèrie de capacitats i habilitats. Estes habilitats no es refereixen a manejar la tecnologia, sinó habilitats cooperatives, participatives, de posada en comú de continguts, de treball en equip.

FGS 2.0. Significa que tenim materials i metodologies per a atendre la diversitat de qualsevol tipus. Cada alumne i alumna té un programa d’activitats de reforç dels continguts amb materials desenrotllats per a ajudar-li i estes activitats estan publicades en els blogs perquè puguen accedir fàcilment des de les seues cases.

FGS 2.0. Vol implicar a les famílies en el desenrotllament dels continguts, activitats i informació tecnològica. Evidentment la família és part del procés de formació del nostre alumnat i volem compartir i aproximar totes les nostres activitats formatives i informació organitzativa.

El desenrotllament del projecte implica a tot el claustre de professors/es, però s’identifica plenament amb el responsable i coordinador TIC: LLUÍS SOSPEDRA ULL.

Aquesta figura és de vital importància per a millorar la seua potencialitat, manteniment, formació i desenrotllament.

Esperem vos siga d’utilitat!